Про нас

    Ми здійснюєми свою діяльність на основі Статуту Товариства.

    Статут зі змінами внесеними Конференцією Товариства від 10.12.2016 наведений нижче:

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Садівниче товариство «ПРОМІНЬ» (скорочена назва: СТ «ПРОМІНЬ») – неприбуткова громадська організація, що добровільно об’єднує громадян України на засадах спільності їх інтересів, які визначені цим Статутом.  Засновниками товариства є його члени (учасники).

2. Правове та організаційне регулювання в Садівничому товаристві «ПРОМІНЬ» (надалі «Товариство»)  здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного і  Земельного Кодексів України,  Закону України «Про громадські об'єднання», інших нормативно-правових актів України, Статутом Товариства.

3. Діяльність Товариства ґрунтується  на принципах   добровільного   членства,   поєднані  особистих і колективних інтересів, безпосередній участі його членів в управлінні через виборні органи і спрямована на  задоволення власних, суспільних, економічних та інших потреб  й  інтересів учасників.

4. Основною метою діяльності Товариства є створення умов для ведення садівництва, городництва, іншого супутнього господарства, відпочинку, сезонного або постійного перебування та проживання садоводів і їх сімей.

5. Товариство здійснює свою діяльність на земельній ділянці площею 130,4 га, наданій у безстрокове користування Промінською сільською радою, Рішенням про внесення  змін до генерального плану с. Промінь за №28/5 від 28.01.2015 року та розташоване за адресою: с.Промінь, Луцького району Волинської області. Товариство має у своєму складі 1977 ділянок площею від 0,04 до 0,06 га.  Юридична адреса Товариства: 45660, Волинська обл., Луцький район, с. Промінь, вул. Садова «О», лінія 9, Господарський двір; тел./факс: (0332) 79-33-40;

6. Товариство веде облік результатів своєї діяльності, бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, реєструється в органах доходів і зборів.  Надання пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. 1. Структура Товариства

1. Найвищим органом управління Товариством є Конференція. 

2. Конференція Товариства скликається правлінням не рідше одного разу на рік. Повідомлення про час та місце проведення Конференції оприлюднюється не пізніше ніж за 10 днів до її проведення шляхом об’яв на організованих у Товаристві стендах, місцевій пресі, електронних ресурсах. Позачергово конференція скликається правлінням на вимогу не менше половини членів Товариства, оформленої в письмовій формі за підписами учасників, або на вимогу ревізійної комісії Товаритва.

3. Правління – виконавчий орган, який здійснює керівництво Товариством в період між Конференціями та підзвітний останнім. Засідання правління скликає його голова не рідше одного разу на 2 місяці.

4. Голова правління забезпечує поточну організаційну та фінансово-господарську діяльність Товариства. Підзвітний Конференції, Правлінню та  Ревізійній комісії.

5. Трудовий колектив формується головою правління та складається з посад бухгалтера (скарбника-діловода) та працівників згідно затвердженого Конференцією штатного розпису.

6. Ревізійна комісія – орган, який контролює фінансово-господарську діяльність товариства не рідше одного разу на рік та підзвітний Конференції Товариства.

 

2. 2. Земельні відносини

1. Товариство здійснює діяльність на території наданій у користування, яка складається із:

- земель загального користування (колективна власність Товариства);

- ділянок переданих в тимчасове індивідуальне користування (неприватизовані ділянки членів Товариства; надалі – індивідуальні користувачі);

- ділянок, що знаходяться у приватній власності членів Товариства (надалі - власники ділянок).

2. До земель загального користування належать земельні ділянки, відведені під охоронні зони, дороги, проїзди, стоянки для автомобілів, споруди інфраструктури та інші. Земельні ділянки загального користування розподілу в натурі не підлягають.

3. Розпоряджатися земельними ділянками колективної власності та ділянками наданими в індивідуальне користування (в разі вибуття користувача) можуть виключно Засновники, шляхом прийняття рішень першочергово на Конференції, а в подальшому на засіданнях Правління.

4. Власники та індивідуальні користувачі  земельних  ділянок  можуть  передавати   земельну  ділянку  у  спадок,  або відчужувати її іншим способом,  згідно вимогам Земельного кодексу України.

5. В разі об’єднання однією особою садових ділянок, усі платежі (членські внески, водо- та електрозабезпечення) сплачуються з кожної ділянки початкового планування.

6. Самовільно зайняті земельні ділянки повертаються за їх належністю без відшкодування порушнику понесених витрат.

2.3. Правові відносини

1. Статут Товариства є основним документом, що регулює його діяльність. Він затверджується на Конференції Товариства та підлягає державній реєстрації.

2.  Зміни та доповнення у Статут Товариства вносяться виключно рішенням Конференції.

3. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації, діє на підставі самостійності, самоврядування та самофінансування, має самостійний баланс, печатку, штамп зі своїм найменуванням.

4. Товариство розробляє додаткові документи, які покликані регулювати відносини в частині правил користування електричною енергією, водопостачання, веденням фінансового і господарського обігу та обліку.  Ці документи погоджуються на засіданні Правління та вступають в дію, після прийняття рішення на Конференції.

5. У разі невиконання членом Товариства вимог Статуту, рішень Правління, або Конференції, він попереджається Правлінням в письмовій формі про необхідність усунення порушення   в   місячний   термін.   В   разі   ігнорування   попередження,  
 Правління   має повноваження здійснити заходи впливу (аж до виключення порушника із членів товариства) на основі положень даного Статуту та законодавства України. В разі понесення Товариством витрат на усунення порушення, Правління може вимагати їх компенсації від порушника у подвійному розмірі. Виключення члена товариства позбавляє його права користування власністю Товариства.

2.4. Межові відносини

1. Члени Товариства можуть будувати на відведених їм земельних ділянках за типовими або індивідуальними проектами будинки з опаленням, а також господарські споруди окремо або суцільно з будинком для утримання свійських птахів та тварин, зберігання господарського інвентарю та інших потреб, теплиці та інші споруди, в тому числі льохи, підвали криниці тощо. Будівництво повинно здійснюватись у відповідності до правил, визначених діючим законодавством, а у випадку недотримання їх  - за погодженням із сусідами в індивідуальному порядку або  рішення суду.

2. Садовий будинок розміщують на відстані не ближче 3 м від межі ділянки,
господарські споруди - не ближче 1 м, вольєри зі свійськими птицею або тваринами – 4 м, високорослі дерева (яблуні, груші, горіхи) - 3 м, середньорослі (вишні, сливи, персики) - 2 м, кущі - 1 м від межі суміжної ділянки. Насадження високорослих несадівничих лісових видів дерев – забороняється.

3. Садівничі ділянки обмежуються огорожами відповідно до розмірів генерального
плану (геодезичної зйомки).

4. На момент затвердження даного Статуту існуючі відстані між усіма капітальними спорудами, які розташовані на земельних ділянках членів Товариства вважаються легалізованими Товариством по факту, за винятком тих, справи щодо яких  знаходяться у провадженні суду.

2.5. Юридичні та господарські умови діяльності Товариства

1. Члени Товариства не несуть відповідальності за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів.

2. Товариство на договірних засадах може вступати в об’єднання зі  збереженням своєї повної господарської самостійності і прав юридичної особи.

3. Товариство є неприбутковою організацією та не здійснює підприємницької діяльності, може створювати тимчасові об’єднання садоводів з залученням їх додаткових добровільних чи благодійних внесків (товариські об`єднання, обслуговуючі об’єднання як із членів садівничого товариства так із залученням інших спеціалістів)  для вирішення назрілих негайних проблем Товариства, якщо їх діяльність відповідає меті (цілям) Товариства,  та сприяє  її  досягненню. Порядок діяльності таких об`єднань садоводів регламентується розробленим окремим Положенням про його діяльність  яке затверджується на Конференції.

4. Рішення про створення структур, засновником (співзасновником) яких виступає Товариство та умови їх діяльності затверджує Конференція Товариства.

3. ЧЛЕНСТВО У ТОВАРИСТВІ, ЙОГО ПРИПИНЕННЯ,

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

3.1.Членство

1. Прийом в члени Товариства проводиться Правлінням за письмовою заявою особи,  що вступає, при умові набуття нею права власності або користування земельною ділянкою в територіальних межах Товариства. Рішення приймається на протязі двох місяців з дня подання заяви. Особа, що вступає в товариство, повинна мати 18 років та вважається членом товариства при позитивному рішенні Правління після сплати вступних, членських та цільових внесків.

2. Членами Товариства є індивідуальні користувачі та власники ділянок, права і
обов`язки  яких перед товариством однакові, незалежно від форм володіння землею.

3. Правління видає членську книжку, котра є підтвердженням статусу члена Товариства.

4. Припинення членства здійснюється шляхом подання Правлінню письмової заяви про вихід із Товариства. Даний факт зазначається в рішенні чергового Правління. При наявності  інших обтяжуючих обставин, рішення приймається теж виключно Правлінням.

5. У випадках припинення членства в Товаристві за станом здоров’я або смерті, право на вступ у товариство надається одному із спадкоємців, без сплати вступних внесків. У разі відсутності спадкоємців ділянка переходить у власність Товариства і використовується  відповідно до рішення  Конференції.

6. Припинення членства шляхом виключення здійснюється Правлінням на підставі рішення Конференції у випадках:

6.1. Несплати членських, цільових внесків та інших обов`язкових  платежів у розмірах та в термін 3 і більше років;

6.2. Спорудження новобудов з порушенням норм розміщення будівель, передбачених Статутом та іншими документами Товариства;

6.3. Невикористання ділянки на протязі двох років або використання земельної ділянки не за призначенням;

6.4. Самовільного   захвату  ділянки   або  прилеглих  територій  загального користування;

7. У разі виключення із членів товариства з причин зазначених п.п. 6.1, 6.3, 6.4, Товариством порушується клопотання перед відповідними державними органами про припинення права приватної власності або користування  земельною ділянкою.

8.  При виключенні із членів Товариства втрачається право на колективну власність. Особа, яка виключена із членів Товариства або припинила членство, зобов’язана в місячний термін укласти договір на право користування колективною (сумісною) власністю Товариства (договір сервітуту).

9. Цивільно-правові суперечки між Садівничим товариством і його членами, безпосередньо між членами, суперечки спадкоємців, розлученого подружжя, а також суперечки майнового характеру як і інші рішення про припинення членства вирішуються або оскаржуються виключно  в суді.

3.2. Права члена (учасника) Товариства

1. Брати участь в діяльності Товариства, обирати та бути обраним в органи його управління та контролю;

2. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи товариства;

3.  Забезпечувати  захист своїх прав в разі їх порушення;

4. Брати участь в розгляді Правлінням питань щодо його діяльності або порушень;

5.  Оскаржити рішення Правління чи Конференції в разі незгоди з ним;

6.  Самостійно господарювати в межах своєї ділянки та набувати прав власності;

7. Укладати договір застави з установами, які надають кредит;

8.  Використовувати ділянку для утримання свійських тварин, птиці, бджіл  тощо при обов’язковому дотриманні санітарних та ветеринарних правил, без завади для сусідів. Обмеження кількості живності визначається на Конференції членів товариства.

9.  Користуватися майном товариства;

10. Добровільно, за письмовою заявою, вийти із товариства;

11. За погодженням з Правлінням здавати ділянку в оренду без зміни цільового призначення;

12. Проживати (в т.ч. з родиною) та здійснювати реєстрацію даного місця проживання у відповідності до законодавства.

3.3. Обов`язки члена Товариства

1. Додержуватися законодавства України і Статуту Товариства. Виконувати рішення Конференції і Правління Товариства.

2. Використовувати ділянку  відповідно до цільового призначення та умов її надання.

3. Ефективно використовувати землю відповідно з проектом господарського землеустрою, підвищувати родючість ґрунтів, не допускати погіршення екологічного стану,   своєчасно проводити фітосанітарні заходи.

4. Своєчасно сплачувати  за  використану електроенергію (постійно проживаючі члени Товариства оплату проводять щомісяця), вступні, членські та цільові внески в розмірах та в терміни, які визначаються Конференцією.

5. Застосовувати запобіжні заходи від проникнення на суміжну ділянку агрохімікатів.

6. Підтримувати благоустрій прилеглих територій колективної власності,  ділянки та будов розташованих на ній, дотримуватися санітарних та протипожежних правил.

7.  Берегти майно товариства. Дбати про міри неможливого проникнення сторонніх осіб до свого будинку. 

8. Додержуватися   правил   внутрішнього   розпорядку    Товариства,   не порушувати права власників, землекористувачів інших земельних ділянок, дотримуватись правил добросусідства,  уникати  дій,  що можуть заважати  працювати і відпочивати членам Товариства.

9. У 10-ти денний термін повідомити голову Правління в разі зміни місця проживання, номера телефону або прізвища.

4. ВЛАСНІСТЬ І КОШТИ САДІВНИЧОГО ТОВАРИТСВА

1. Власність Товариства складає   майно:  будови, транспортні засоби,  електромережі, трансформаторні підстанції, водогони, водонапірні башти споруджені або придбані за кошти Товариства.

2. Доходи (кошти) товариства складаються зі вступних, членських, цільових  та благодійних внесків членів Товариства, фінансування від міжнародних організацій та інших надходжень відповідно існуючому законодавству і витрачаються згідно видаткового кошторису затвердженого Конференцією за документами, підписаними головою Правління і бухгалтером.

3. Кошторис на кожен рік розробляється головою Правління за участю членів Правління та бухгалтера, з врахуванням ймовірних витрат для забезпечення реалізації основної мети Товариства, оплату праці найманих працівників та планованих цільових заходів з розвитку Товариства. В кошторисі передбачається стаття на оперативне управління діяльністю Товариства, яка є відокремленим фондом та використовується головою Правління виключно для вжиття заходів на випадок непередбачуваних обставин, аварійного чи термінового змісту.

4. Загальне управління накопиченими і тимчасово вільними  коштами Товариства здійснює голова Правління за погодженням з Правлінням. З метою зменшення ризиків впливу інфляційних процесів та знецінення накопичень, голова здійснює оперативні транзакції шляхом розміщення їх на депозитних рахунках фінансових установ на договірній основі.  Пасивні надходження використовуються для забезпечення Статутної діяльності Товариства.

5. Товариство самостійно вирішує усі питання, пов’язані з фінансуванням своєї
діяльності, визначає фонди і резерви, їх розміри, порядок створення і використання, відкриває в обслуговуючій його установі банку рахунки для зберігання коштів, розрахунків з постачальниками, підрядчиками, бюджетом, банками, кооперативами, підприємствами. При необхідності (за рішенням Конференції або Правління)  – може залучати кредитні кошти фінансових установ (банків) для забезпечення основної діяльності та покриття зобов’язань.

6. Облік матеріальних і фінансових ресурсів здійснюється згідно Положення затвердженого Конференцією.

7. Товариство має право передавати на договірних умовах матеріальні і фінансові ресурси іншим підприємствам, установам і громадянам, які виробляють продукцію або виконують для товариства роботи чи надають послуги, приймати  участь у створенні централізованих фондів в об’єднаннях Садівничих товариств для фінансування цільових заходів.

8. Майно або кошти Товариства можуть бути передані іншим підприємствам, установам тільки за рішенням Конференції товариства.

9.Отримані доходи або їх частини не підлягають розподілу серед членів товариства, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та іншими пов`язаними особами.

10. Кошти товариства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання садівничого Товариства, реалізації мети та напрямків його діяльності.

5.  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИТСВА

5.1. Повноваження Конференції

1. Управління товариством здійснюється Конференцією, а в період між конференціями - правлінням Товариства.

2. Конференція (щорічно є звітною, а через рік – звітно-виборною) розглядає усі питання діяльності та  взаємовідносин в Товаристві.

3. До виключної компетенції Конференції відноситься:

3.1. Прийняття редакцій Статуту Товариства, внесення  до нього змін та доповнень.

3.2.  Обрання терміном на два  роки голови правління Товариства, правління та ревізійної комісії.

3.3. Прийняття правил внутрішнього розпорядку товариства, положень, інструкцій.

3.4. Встановлення розмірів вступних, членських, цільових внесків та термінів їх сплати.

3.5. Затвердження прибутково-видаткового  кошторису.

3.6. Затвердження  звітів правління та ревізійної комісії про їх діяльність.

3.7. Розгляд скарг на рішення Правління і ревізійної комісії Товариства.

3.8. Дострокове відкликання членів Правління та ревізійної комісії Товариства.

3.9. Питання  щодо вилучення ділянок у попередніх власників за порушення Правил Товариства.

3.10. Питання участі у створенні відокремлених підрозділів, підприємств, кооперативів, участі Товариства у їх діяльності та розподілі доходів;

3.11. Вирішення питання про припинення діяльності Товариства.

4. Конференція проводиться делегованими представниками. Делегати обираються членами товариства за правилом: один делегат від двадцяти членів Товариства. Конференція є  правомірною за наявності на ній делегатів не менше 70%.

5. Принцип делегування права представляти інтереси делегуючих не позбавляє їх права особистої участі в прийняті рішень на Конференції, за умови реєстрації та за принципом один садовод – один голос.

6. Ухвали  на Конференції приймаються   простою   більшістю   голосів,    відкритим голосуванням.

7. Вибори голови правління, складу правління та ревізійної комісії товариства за рішенням Конференції проводяться відкритим чи таємним голосуванням. Обраними вважаються кандидати, за яких проголосували більше половини учасників конференції. При отриманні кандидатами менше половини голосів проводиться наступний тур виборів за виключенням кандидатів, що набрали найменшу кількість голосів.

8. Підрахунок голосів проводить рахункова комісія обрана Конференцією.

9. Протоколи Конференції Товариства оформляються в друкованому вигляді, зшиваються і у триденний термін підписуються головуючим та секретарем конференції,  головою Правління, засвідчуються печаткою нотаріуса і зберігаються в справах товариства постійно.

5.2. Повноваження Правління Товариства

 1. До компетенції обраного Правління Товариства відноситься:

1.1. Обрання із свого складу заступника голови і секретаря, затвердження кандидатури бухгалтера (скарбника, діловода), представленої головою правління;

1.2.  Створення цільових громадських комісій, які працюють під його керівництвом;

1.3. Складання річних прибутково-видаткових кошторисів, подання їх на затвердження Конференції,  звітування перед Конференцією про діяльність за період;

1.4.  Ведення обліку майна  і  коштів товариства,  розпорядження  ними  в  межах  прибутково видаткового кошторису. В разі потреби, Правління перерозподіляє кошти між статтями кошторису без шкоди для виконання планових завдань;
1.5.  Організація роботи для забезпечення діяльності Товариства, потреб його членів у межах статутних зобов’язань та мети;

1.6. Організація робіт з електрифікації, водозабезпечення, будівництва і ремонту споруд і доріг загального користування;

1.7. Розгляд наданих ревізійною комісією рекомендацій та вжиття  заходів для усунення недоліків;

1.8. Розгляд зауважень, пропозицій, заяв, скарг членів і працівників Товариства та прийняття належних заходів;

1.9. Здійснення контролю: за виконанням членами Товариства Статуту, рішень правління, Конференції, а також правил внутрішнього розпорядку товариства; за своєчасним проведенням робіт щодо упорядкування його території; за своєчасною сплатою членами Товариства внесків і платежів, передбачених Статутом та рішеннями   Конференції;

1.10.  Внесення  на розгляд Конференції питань, які відносяться до її компетенції;

1.11.  Підготовка матеріалів на Конференцію.

2.  Протоколи засідань Правління оформляються секретарем  в прошитому журналі, у триденний термін підписуються секретарем та головою Правління і завіряються печаткою.  Журнал зберігається постійно в справах товариства.

5.3. Повноваження голови Правління

1. Голова Правління керується законодавчими актами України та цим Статутом, забезпечує виконання рішень Конференції і   Правління   Товариства,   представляє   його   у   взаємовідносинах  з державними установами та іншими організаціями, укладає договори від імені Товариства без особливого на те доручення в межах прибутково-видаткового кошторису, видає доручення, відкриває поточний рахунок товариства в установі банку, приймає на роботу працівників в Товариство і звільняє в установленому порядку, оплачує їх працю.

2. Голова Правління організовує щоденну роботу працівників, здійснює контроль за додержанням ними норм охорони праці, правил протипожежної безпеки та трудової дисципліни.

3. Голова Правління є розпорядником фінансових і матеріальних ресурсів Товариства та фонду на оперативне управління діяльністю.

4. Місячні ліміти  використання фонду на оперативне управління діяльністю встановлює Правління. Про використання цього фонду голова звітується перед Правлінням кожного наступного засідання.

5. Голові правління надається право підпису Статуту садівничого товариства.

5.4. Повноваження ревізійної комісії

1. Обрана Конференцією ревізійна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря.

2. Ревізійна комісія не менше ніж один раз на рік проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Товариства, відповідності її рішенням Конференції і Правління. Про результати ревізії звітує  перед Конференцією.

3. За результатами перевірок, ревізійна комісія щорічно подає правлінню рекомендації з покращення системи обліку матеріальних і фінансових ресурсів, забезпечення прозорості контролю їх витрат та використання.

6. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА

1. Члени  товариства,   які  своєю  працею  безпосередньо  приймають  участь   в  діяльності товариства,   а також  особи,  які  працюють  в  товаристві  на  підставі  трудової   угоди, складають трудовий колектив Товариства.

2. Оплата праці кожного працівника визначається кінцевим результатом його роботи, особистим вкладом і здійснюється в межах штатного розпису затвердженого Конференцією.

3. В межах фонду оплати праці, Товариство самостійно визначає форми і систему оплати праці, категорії і чисельність працівників, затверджує структуру і штатний розпис, визначає можливості преміювання.

4. Бухгалтер Товариства надає для затвердження голові Правління щомісячний та річний звіти про хід фінансової діяльності Товариства за визначеною Правлінням формою.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) діяльності товариства та його ліквідація проводяться за рішенням Конференції  Товариства.

2. Для ліквідації справ і майна товариства на Конференції утворюється ліквідаційна
комісія і визначається порядок її діяльності.

3. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Конференції.

4.  Після виплати у встановленому порядку боргів ліквідованого Товариства, його активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються в дохід державного бюджету.

5. Садівниче  товариство  вважається  таким,   що  припинило  свою  діяльність,   з   моменту винесення запису про це до єдиного державного реєстру.      

Якщо у Вас виникли будь-які запитання, будь ласка, зверніться до нас.